Link til forsiden
Opening time
Monday - Thursday: 9.00 to 14.00
Friday: 9.00 to 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om broanlæg ud for matr. 1azk og 1c, Nyborg Markjorder, Nyborg

6.9.2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en badebro med kajakplatform ud for matr. 1azk, Nyborg Markjorder samt et badeanlæg ud for matr. 1c, Nyborg Markjorder, Nyborg Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 116: ”Centrale Storebælt og Vresen” samt at der er kendskab til bilag IV arten marsvin.

Ansøgningsmaterialet ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 7. juli 2017. 

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Anne Villadsgaard, e-mail: avi@kyst.dk, tlf. 91 33 84 25. Venligst henvis til sagsnummer 17/01116.


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark