Link til forsiden
Opening time
Monday - Thursday: 9.00 to 14.00
Friday: 9.00 to 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af midlertidigt forsøgsområde i Skive Fjord, Skive Kommune

6.14.2017
Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et midlertidigt forsøgsområde i bunden af Skive Fjord, Skive Kommune.

 

I ansøgningen nævnes også Mariager Fjord som en lokalitet, men ansøger har gjort opmærksom på, at de frafalder ansøgningen om at bruge Mariager Fjord. I skal derfor alene forholde jer til Skive Fjord.

 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i nærheden af Natura 2000-områder.

 

Ansøgningsmaterialet er vedhæftet.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 12. juli 2017.


Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anne Villadsgaard, mail: avi@kyst.dk , tlf. 91 33 84 25. Venligst henvis til sagsnummer 17/01485Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark